Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за докторанти по професионално направление

8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности:

Театрознание и театрално изкуство:

1. Семиотични аспекти в работата на актьора - 1 редовно,

2. Мерената реч в изграждането на гласово-говорните умения на актьора - 1 редовно,

3.Тишината – метафизичният хоризонт на театралния спектакъл - 1 редовно,

4. Изразни средства и подходи в драматургическото единство театър-музика – 1 редовно,

5. Органично действено поведение при изграждане на сценически образ с кукла – 1 редовно.

Кинознание, киноизкуство и телевизия:

1. Особености на звука в телевизионните сериали – 1 редовно;

2.Специфика в режисурата на монтажа за риалити формати – 1 редовно,

3. Предизвикателства при заснемането на научно-популярни филми за дивата природа – 1 редовно, 4.Специфика на аудиовизуалната драматургия за деца – 1 редовно,

5.Европейски културни политики за създаване на нови киноаудитории – 1 редовно.

всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи - ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303. Такса за кандидатстване – 100 лв.

Публикувано в Държавен вестник бр. 81 от 10 октомври 2017 г.

Необходими документи

1. Заявление до Ректора (да се изтегли от тук)

2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция;

3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея ( ако е издадена в чужбина, се попълва заявление за признаването ?);

4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея ( ако е издадена в чужбина, се попълва заявление за признаването ?);

5. Списък на публикациите, ако има такива

6. Копие от документ за самоличност и две снимки

7. Квитанция за платена такса

На основание ПМС № 240 / 27.04.2017 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за уч. 2017/2018 г. и Правилник за устройството и дейността на НАТФИЗ, таксите за участие в кандидат-докторантски изпити са в размер 100 лв.

За информация тел. 9231 271, 9231 275, подаване на документи - ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 301.

НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” провежда обучение на докторанти в съответствие със съвременните тенденции в развитието на науката по научната специалност “Театрознание и театрално изкуство” с шифър 05.08.01, "Кинознание, киноизкуство и телевизия" с шифър 05.08.03

Изкуствоведческият характер на обучението по научните специалност “Театрознание и театрално изкуство” и "Кинознание, киноизкуство и телевизия" определя следните основни профили в подготовката на докторанти:

Факултет "Сценични изкуства"
- “Театрознание”;
- “Актьорство за драматичен театър”;
- “Режисура за драматичен театър”;
- “Сценичен и екранен дизаин”;
- “Актьорство за куклен театър”;
- “Режисура за куклен театър”;
- “Сценография за куклен театър”;
- “Театър на движението”;
- “Сценична реч”;
- “Публична реч”

Факултет "Екранни изкуства"
- "Кинознание и филмова и телевизионна критика";
- "Филмова и телевизионна драматургия";
- "Филмова и телевизионна режисура";
- "Филмов и телевизионен монтаж";
- "Класическа и компютърна анимация";
- "Филмово и телевизионно операторство";
- "Фотография"

Приемането на докторанти се осъществява по акредитирани научни специалности в съответствие със ЗРАСРБ .

Обучението на докторанти се провежда в редовна и самостоятелна форма. По писмено заявено искане от лице, подготвило самостоятелно дисертационен труд, НАТФИЗ може да организира обсъждане в научно звено на труда му, според изискванията на ЗРАСРБ и след положително оценка да бъде приет като докторант в самостоятелна форма на обучение. Организацията и провеждането на конкурсните изпити и контролът върху процедурата по избор на докторанти се осъществява съгласно държавните изискванията и процедурите на Закона за развитието на академичния състав в Република България и правилника за неговото приложение.

Годишни такси за обучение за учебната 2017/2018 г.:

Български докторанти:

- редовно обучение - 1700 лв.

Чуждестранни докторанти /в евро/:

- редовно обучение - 8000 евро

Календар