Органи на управление на НАТФИЗ са Общото събрание, Академичният съвет и Ректорът

Общото събрание е висш орган на управление на НАТФИЗ.

Съставът, процедурата по свикването и заседанията на ОС са уредени в чл. 8 на Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ, а неговите правомощия – в чл. 9 на същия Правилник. Академичният съвет определя структурния състав на ОС съгласно Закона за висшето образование.

Актуалния състав на Общото събрание можете да видите тук.

Председател

Зам. председател

Щатни хабилитирани преподаватели

Щатни нехабилитирани преподаватели

Административен персонал

Студенти и докторанти

Календар