Въз основа на образователната философия, на организационната характеристика и на спецификата на Националната академия за театрално и филмово изкуство, са формулирани нейната мисия, цели и задачи.

Мисия:
Мисията на НАТФИЗ "Кр. Сарафов" е:
• да се развива като водеща съвременна научно-образователна и социално-културна институция, предлагаща широк регистър от специалности и програми с теоретико-приложна и научно-теоретична насоченост в областта на сценичните и екранни изкуства, на театрознанието и кинознанието.
• Да подготвя висококвалифицирани специалисти, адаптивни към динамично променящите се културни и обществени потребности; да формира знания и умения, които ще осигурят успешната професионална реализация на студентите.
• Да развива творческите заложби, аналитичните и комуникативни умения на студентите, да стимулира критическото мислене, да разширява техните културни хоризонти.
• Да утвърждава в своята образователна дейност демократичните ценности и принципи на толерантност, диалогичност, сътрудничество, активност и инициативност.

Цели:
В съответствие с мисията и своеобразието на Националната академия за театрално и филмово изкуство са и нейните главни цели:
• Развитие и по-нататъшно утвърждаване на НАТФИЗ в съвременните конкурентни условия като авторитетно и модерно държавно висше училище и като уникален творчески, културен и научен център за подготовка на високообразовани професионални кадри в областта на сценичните и екранни изкуства, театрознанието и кинознанието.
• По-нататъшно провеждане и активизиране на политиката на сътрудничество, обмен и взаимодействие с висши училища и институции със сходен предмет на дейност в България и в чужбина.
• Поддържане и повишаване на авторитета на НАТФИЗ като национален и международен център за продължаващо образование, следдипломна квалификация и преквалификация по развитите в Академията образователни направления и специалности.
• Поддържане и усъвършенстване на дейността на Академията като център за повишаване на педагогическата квалификация и методическата подготовка на ръководителите на творчески школи, на полу-професионални и любителски творчески състави и колективи.


Задачи:
Мисията и главните цели на НАТФИЗ “Кр. Сарафов” намират конкретен израз в основните задачи, на които е подчинена образователната, творческа, организационна и обществена дейност на Академията:
• Подготовка на студенти, докторанти и специализанти по програми, отговарящи на съвременните образователни изисквания, на новите технологии и постижения в областта на сценичните и екранни изкуства, науката и културата, икономиката и обществения живот.
• Укрепване и развитие на основните, обслужващите и спомагателните академични отдели, служби и звена, водещо до разширяване и обогатяване на съществуващите учебни и творческо-научни направления, на техните кадри и материална база, с оглед повишаване качеството на образователните услуги.
• Осигуряване на благоприятни условия и на необходимата организация за творческа и научноизследователска дейност на преподавателите, докторантите, специализантите и студентите, както и по фундаментални и фундаментално-приложни направления в областта на и сценичните и екранни изкуства, театрознанието, кинознанието и хуманитаристиката.
• Разширяване на дейностите във връзка с ранното издирване на талантливи деца и младежи, работа с тях в школите на НАТФИЗ и осигуряване на подготовка за тяхното по-нататъшно развитие и образование.
• По-нататъшно усъвършенстване на конкурсния принцип и на системата на кандидатстудентските консултации и изпити за осъществяване на най-ефективен подбор на кандидатите в различните специалности.
• Разширяване на интердисциплинарната насоченост на обучението, осигуряване на баланс между теория и практика, между фундаментални знания и практически форми на обучение, между специалните и общи умения.
• Оптимизиране и ефективно прилагане на академичните стандарти за качеството на обучението и на критериите за оценка по различните предмети, специалности, образователно-квалификационни степени.
• Поддържане на пълноценна обратна връзка със студентите, докторантите и специализантите относно качеството на преподаваните знания и умения, степента на тяхното усвояване и критериите на оценяването им.
• Спецификата на НАТФИЗ "Кр. Сарафов" позволява Академията да работи не само за изпълнение на националните приоритети и цели в областта на висшето образование, но и на тези в областта на българската култура, така както са формулирани в Закон за закрила и развитие на културата.

Мисията, целите и задачите на Академията са в съответствие с ценностите на висшето образование и очакванията на обществото. Със своята дейност Академията активно допринася за решаването на съществени регионални и национални задачи в областта на изкуството, науката и културата.

Календар