Академията участва активно в разработването на проекти и в национални програми финансиращи дейностите и, търсен  партньор в национални и международни проекти.

 • Студентски стипендии
  "Студентски стипендии" е проект по схема BG051РО001/4.2-02 „Студентски стипендии за равен достъп до ...
 • Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища
  ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.08. 0013 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развити...
 • „Студентски практики“ BG05М2ОP001-2.002-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 година
  Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51 висши училища в България, съз...
 • Постоянен театрален семинар
  Отворено пространство за среща и дебат върху най-новите и значими събития, тенденции, фигури, теорет...
 • Модернизация и обновяване на учебната среда - гарант за повишаване качеството, привлекателността и ефективността на НАТФИЗ "Кр. Сарафов"
  Проект - BG16RFOP001-3.003-0008-C01
Календар