Бъл­гар­с­ки граж­да­ни по­да­ват в НАТ­ФИЗ от 21 до 25 ав­густ 2017г. (вклю­чи­тел­но) на те­ку­ща­та ка­лен­дар­на го­ди­на след­ни­те до­кумен­ти:

1. Заявление до ректора по образец. (Предоставя се и се попълва на място)

2. Копие на диплома за завършено средно образование за образователна степен „Бакалавър“ и за висше образование за образователна степен „Магистър“. (Лица, завършили средно или висше образование в чужбина, представят копие на легализирана диплома от Министерство на образованието и науката).

3. Медицинско свидетелство, удостоверяващо, че кандидатът не страда от заболявания, противопоказни за обучение по желаните специалности (Приложение 1).

4. Медицинско свидетелство от районен психодиспансер, че лицето не се води на отчет.

5. Квитанция за заплатена такса за участие в приемните изпити. От такса за кандидатстване се освобождават инвалиди I и II степен, кръгли сираци (до 25-годишна възраст) и майки с три и повече деца.

6. За актьорските специалности (АДТ, АКТ, ТД) – 1 актуална снимка за лична карта на електронен носител – формат jpg, word, pdf, tiff.

(2) При подаване на документите кандидатът получава пропуск с входящ номер на молбата, необходим за явяване на изпитите.

(3) Документи не се приемат след определения срок.

(4) Във вече подадени документи не се правят промени.


Работно време на касата:
Понеделник - Петък: 09:00 - 18:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 - 14:00 ч.

Календар