Органи на управление на НАТФИЗ са Общото събрание, Академичният съвет и Ректорът

Академичният съвет има структурен и числен състав, който се определя от Общото събрание. Членовете му се избират с тайно гласуване от Общото събрание в съответствие със ЗВО.
В момента в състава на АС на НАТФИЗ има 28 членове, от които 22 хабилитирани преподаватели (75%), един нехабилитиран преподавател (5%), един представител на администрацията (5%) и 4 представители на студентите и докторантите (15%). Това е в съответствие с чл. 30, ал. 2 и 3 от ЗВО и чл. 11 от на Правилника за устройството и дейността на НАТФИЗ.
Действащият в момента АС е избран от Общото събрание на 01.12.2015г.

Съставът на Академичния съвет вижте тук.

Календар