Факултетът е основно структурно звено, което обединява катедри за обучение на студенти, докторанти и специализанти и за осъществаване на научна дейност по една или група сродни специалности.

Органи за управление на факултета са Общото събрание, Факултетният съвет и деканът.

Катдерата е структурно звено на факултета, обединяващо преподаватели по една или сродни дисциплини, работещи по основно трудово правоотношение с НАТФИЗ. Членове на катедрата са и всички обучавани в нея редовни докторанти.

Органи за управление на катедрата са Катедреният съвет и ръководителят на катедрата.

Календар