Синдикалните организации защитават интересите на работещите пред работодателя по всички въпроси на трудовите и осигурителните отношения. Синдикалните организации участват в подготовката на всички вътрешни правилници и наредби, които се отнасят до трудовите отношения. Една от синдикалните организации и работодателят сключват Колективен трудов договор.


Календар